اطلاعات جدید ترحیم

نمونه صورتحساب خدمات آرامستان بهشت رضا

نمونه صورتحساب خدمات آرامستان بهشت رضا شامل: ۱)حمل اولیه و ثانویه آمبولانس های سازمان فردوس ها ۲)هزینه سردخانه ۳)خدمات تغسیل و تکفین ۴)خدمات اداری و تشکیل پرونده ۵)حداقل دریافتی ساماندهی و توسعه آرامستان ها که توسط نماینده شرکت تشریفات شریف خدمات اداری انجام خواهد شد.

قبل
بعد

نمونه گواهی فوت

نمونه گواهی فوت که در پزشک قانونی مشهد یا دادپزشک مستقر در بهشت رضا ارجاع و توسط نماینده شرکت تشریفات شریف گرفته خواهد شد.

نمونه رسیدهای حق الدفن

نمونه رسیدهای حق الدفن که خرید قبور خواجه ربیع و حرم مطهر در صحن آزادی قسمت امور دفن توسط نماینده شرکت تشریفات شریف خریداری خواهد شد. مسئول محترم قسمت امور دفن در حرم مطهر:جناب بخشی

قبل
بعد

نمونه رسید ابطال شناسنامه

نمونه رسید ابطال شناسنامه با هزینه ۱۵هزار تومان که بعد از فوت طی ۱۰الی۱۵روز کاری توسط پست شناسنامه باطل شده و خلاصه فوت درب منزل می رسد. توسط نماینده شرکت تشریفات شریف انجام خواهد شد.