افتتاحیه گالری پارچه رومبلی سیاح


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افتتاحیه گالری سیاح  (پارچه رومبلی ) توسط تیم تتشریفات شریف 

برگزاری مراسم افتتاحیه گالری پارچه رومبلی سیاح توسط مجموعه تشریفات شریف

بهترین ها ، بهترین ها را انتخاب میکنند