دعوت دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا(س) از مدیریت مجموعه تشریفات شریف به عنوان شخصیت کارآفرین جهت سخنرانی و در اختیار گذاشتن تجربیات کسب و کار برای دانشجویان این دانشکده

photo ۲۰۱۹ ۱۰ ۱۹ ۱۱ ۵۳ ۰۶

دعوت دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا(س) از مدیریت مجموعه تشریفات شریف به عنوان شخصیت کارآفرین جهت سخنرانی و در اختیار گذاشتن تجربیات کسب و کار برای دانشجویان این دانشکده

 

دعوت دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا(س) از مدیریت مجموعه تشریفات شریف به عنوان شخصیت کارآفرین جهت سخنرانی و در اختیار گذاشتن تجربیات کسب و کار برای دانشجویان این دانشکده

 

photo ۲۰۱۹ ۱۰ ۱۹ ۱۱ ۵۳ ۰۶