مراسم ترحیم شادروان مهندس فریدالدین بقراط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراسم ترحیم فریدالدین بقراط توسط مجموعه تشریفات شریف 

مراسم بزرگداشت شادروان مهندس فریدالدین بقراط ( مدیر مجموعه پیتزا گریل هاوس ) با حضور چهره های سرشناس دولتی شهر مشهد