مراسم خاکسپاری مرحوم مغفور شادروان حاج محمد تقی عطار جعفری در بهشت رضا

photo ۲۰۲۰ ۰۵ ۱۶ ۰۹ ۳۰ ۰۶

photo ۲۰۲۰ ۰۵ ۱۶ ۰۹ ۳۰ ۰۶

photo ۲۰۲۰ ۰۵ ۱۶ ۰۹ ۲۹ ۴۵

photo ۲۰۲۰ ۰۵ ۱۶ ۰۹ ۲۹ ۴۷