مراسم یادبود مرحومه حاجیه خانم فاطمه عبادی مادر گرامی جناب آقای جهانگیر افضلیان ( با حضور جمعی از مدیران برتر در شهرداری و شورای شهر مشهد و سایر ارگان های دولتی )

1

مراسم یادبود مرحومه حاجیه خانم فاطمه عبادی مادر  گرامی جناب آقای جهانگیر افضلیان ( با حضور جمعی از مدیران برتر در شهرداری و شورای شهر مشهد و سایر ارگان های دولتی )

 

 1  2
 3  4